株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 25,922,500 86.41% 31/12/2021
Huang Guojiang 50,000 0.17% 28/08/2018
Hạ Bá Phong Thành viên HĐQT 30,000 0.10% 30/06/2022
Giáp Văn Bích 17,566 0.06% 28/08/2018
Đỗ Duy Sơn 12,951 0.04% 28/08/2018
Nông Trung Trình 12,398 0.04% 28/08/2018
Ngô Tiến Cường 10,864 0.04% 31/12/2019
Đỗ Hồng Sơn 8,805 0.03% 30/06/2021
Vũ Thị Ánh Tuyết 7,108 0.02% 28/08/2018
Hoàng Kim Bồng Chủ tịch HĐQT 6,000 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Bảo Linh Thành viên HĐQT 2,000 0.01% 30/06/2022
Hoàng Thị Hằng Kế toán trưởng 1,034 0.00% 30/06/2022
Phạm Văn Chương Thành viên Ban kiểm soát 494 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Luật Thành viên HĐQT 23 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Bá Huy 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Cẩm Vân Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 04/02/2023
CTCP Chứng khoán SSI 0 0.00% 17/01/2017
Đỗ Xuân Quang Thành viên HĐQT 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Mạnh Hùng 0 0.00% 31/12/2021
Thân Trọng Đại Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 31/12/2021