株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Nguyễn Điệp Tùng Chủ tịch HĐQT 1,750,000 2.39% 31/12/2013
Nguyễn Văn Trung Thành viên HĐQT 1,378,893 2.51% 31/12/2013
Đỗ Sơn Giang Thành viên HĐQT 184,000 0.25% 31/12/2013
Nguyễn Khắc Thành Thành viên HĐQT 106,666 0.15% 31/12/2013
Nguyễn Thị Thu Hương Kế toán trưởng 66,666 0.09% 31/12/2013
Nguyễn Thị Phương Thành viên Ban kiểm soát 40,000 0.05% 31/12/2013
Nguyễn Thị Việt Nga 3,733 0.01% 30/06/2013
Trịnh Hữu Thắng 1,866 0.00% 30/06/2013
Đỗ Thị Hương Trưởng ban kiếm soát 13 0.00% 31/12/2013
Công ty Cổ phần FPT 20.00% 31/12/2011
Công ty TNHH Chứng khoán SBI (Nhật Bản) 20.00% 31/12/2011