株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1,516,500 75.00% 18/07/2022
Nguyễn Đức Thành 404,400 20.00% 05/08/2021
Hồ Thị Ánh 401,200 19.84% 30/06/2022
Hoàng Thị Thường Thành viên HĐQT 3,100 0.15% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Thanh 2,000 0.10% 30/06/2022
Trần Đạo Thành viên HĐQT 1,900 0.09% 30/06/2022
Phạm Tuấn Phong Thành viên HĐQT 1,300 0.06% 30/06/2022
Lê Thị Thu Trang Kế toán trưởng 1,200 0.06% 30/06/2022
Đoàn Ngọc Bích Thành viên Ban kiểm soát 900 0.04% 30/06/2022
Vũ Thị Dung Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 02/11/2022
Nguyễn Thị Huyên Thành viên HĐQT 0 0.00% 02/11/2022
Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 02/11/2022
Nguyễn Thị Mai Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 02/11/2022