株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Nguyễn Thị Kim Hiếu 20,000,000 21.79% 11/08/2022
Võ Mỹ Tiên 15,302,700 16.67% 15/09/2022
Mai Lê Hồng Sương 9,368,200 10.20% 24/10/2022
Trịnh Ngọc Khánh 4,400,000 4.79% 31/12/2021
Hồng Bảo Ngân 4,400,000 4.79% 31/12/2021
Trương Hiền Vũ 4,400,000 4.79% 31/12/2021
Nguyễn Thu Thảo 4,400,000 4.79% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 381,600 0.42% 31/12/2021
Công ty TNHH Đà Nẵng HQ Investment 315,000 0.34% 31/12/2020
Đinh Thị Hoài thương 265,000 0.29% 03/01/2020
Vũ Lã Mạnh Hào 245,000 0.27% 03/01/2020
Tôn Thất Điểu 0 0.00% 02/02/2023
Phạm Hải Đăng 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Thu Mai Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 02/02/2023
Đỗ Tuấn Anh Kế toán trưởng 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Hoàng Giang 0 0.00% 02/02/2023
Trần Công Vinh 0 0.00% 02/02/2023
Phạm Thị Thu Hương Thành viên HĐQT 0 0.00% 02/02/2023
Bùi Văn Hiệp 0 0.00% 12/04/2016
Nguyễn Ngọc Dũng 0 0.00% 12/04/2017