株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Vũ Nhật Tuấn 5,100,000 51.00% 25/03/2022
Nguyễn Duy Chính 526,759 5.27% 24/05/2022
Nguyễn Thị Mai Lan 478,020 4.78% 23/07/2021
Nguyễn Văn Dân 63,582 0.64% 31/12/2018
Dương Tất Khiêm Chủ tịch HĐQT 59,881 0.60% 23/03/2022
Ngô Quang Đạo Phó Tổng giám đốc 43,436 0.43% 31/12/2018
Nguyễn Việt Phương Tổng giám đốc 30,113 0.30% 23/03/2022
Nguyễn Đình Thắng 26,445 0.26% 31/12/2018
Nguyễn Đình Học Phó Tổng giám đốc 17,400 0.17% 30/06/2018
Lê Thanh Hải Thành viên HĐQT 15,420 0.15% 31/12/2021
Lê Phương Anh Thành viên Ban kiểm soát 8,000 0.08% 31/12/2021
Lương Công Tú 6,441 0.06% 31/12/2021
Hoàng Thị Thu Hằng 4,355 0.04% 31/12/2021
Bùi Quý Hiệp 1,234 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Toàn 1,000 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thơm 104 0.00% 28/02/2022
Trần Vũ Anh Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 29/01/2023
Mai Thị Hương 0 0.00% 31/12/2011
Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị 0 0.00% 23/03/2022
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 0 0.00% 29/02/2012