株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương 1,417,330 25.56% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế 1,366,025 24.64% 31/12/2021
Nguyễn Bá Phong 586,900 10.58% 31/12/2021
Lê Tuấn Điệp 342,855 6.18% 31/12/2021
CTCP Kinh doanh bất động sản VHC 237,445 4.28% 31/12/2021
Joji Tsukamoto 237,445 4.28% 31/03/2021
Nguyễn Xuân Lư 68,202 1.23% 27/04/2022
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam 30,325 0.55% 31/12/2021
Lê Thị Hòa 4,687 0.08% 30/06/2020
Phạm Văn Sa Phó Tổng giám đốc 3,830 0.07% 31/12/2021
Phan Minh Tuấn Kế toán trưởng 3,830 0.07% 31/12/2021
Nguyễn Đình Chinh 400 0.01% 30/06/2020
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 0 0.00% 16/08/2017
CTCP Cung ứng Vật tư Công nghiệp Viễn Thiên 0 0.00% 06/06/2014
Trương Ngọc Thành 0 0.00% 31/12/2015
Phạm Văn Lâm 0 0.00% 31/12/2013
Nguyễn Dũng 0 0.00% 31/12/2015
Dương Văn Hòa 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Anh Tài Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Văn Vũ 0 0.00% 30/01/2023