株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 913,794 30.04% 31/12/2021
Nguyễn Thái Ngọc 329,000 10.82% 31/12/2021
Lâm Thị Mai Thành viên HĐQT 284,800 9.36% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Nui Giám đốc 6,222 0.20% 31/12/2021
Phan Thị Thuyên Hương Thành viên Ban kiểm soát 590 0.02% 31/12/2021
Nguyễn Hồng Châu Chủ tịch HĐQT 190 0.01% 31/12/2021
Mai Anh Thành viên HĐQT 0 0.00% 08/02/2023
Lê Minh Hoàng Thành viên HĐQT 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Quốc Bình Thành viên HĐQT 0 0.00% 08/02/2023
Lê Văn Phúc 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Thiện Trí Hùng 0 0.00% 08/02/2023
Ao Văn Cảnh 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Thị Thu Hà 0 0.00% 08/02/2023
Đặng Thị Kim Tân 0 0.00% 30/06/2015
Nguyễn Thanh Dũng 0 0.00% 08/02/2023
Phạm Kim Oanh 0 0.00% 08/02/2023
Hồ Văn Một 0 0.00% 06/08/2014
Nguyễn Thị Mùi 0 0.00% 31/12/2012
Bùi Hồng Khánh 0 0.00% 31/12/2012
Trần Thị Thùy Hương 0 0.00% 31/12/2011