株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Vissai Ninh Bình 19,699,871 98.50% 31/12/2017
Lại Phương Bảo Thành viên HĐQT 60,000 0.30% 31/12/2017
Đặng Đình Đồng Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 30/06/2015
Lê Đình Trung Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 08/02/2023
Hoàng Tiến Dũng Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Quang Hòa Phó Giám đốc 0 0.00% 31/12/2014
Mai Sỹ Lợi Kế toán trưởng 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Ngọc Oánh Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 08/02/2023
Vũ Tiến Dương Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 08/02/2023
Hoàng Mạnh Khởi Tổng giám đốc 0 0.00% 08/02/2023
Đỗ Thị Hằng Thành viên HĐQT 0 0.00% 08/02/2023
CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An 0 0.00% 19/11/2015
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 0 0.00% 25/07/2013
Nguyễn Thế Hùng 0 0.00% 30/06/2015
Vũ Hồng Phương 0 0.00% 08/02/2023
Cao Bắc Việt 0 0.00% 08/02/2023
Trần Thị Thu Hà 0 0.00% 30/06/2015
Lang Trọng Hợp 0 0.00% 30/06/2015