株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 96,092,796 96.09% 31/12/2021
Nguyễn Thị Tranh 9,334 0.01% 23/01/2018
Lê Quang Thục Quỳnh 8,820 0.01% 31/12/2021
Chu Thị Lan Anh 6,000 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Anh 5,170 0.01% 31/12/2021
Đoàn Thành 5,000 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tú Anh 3,429 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Anh Thư 1,333 0.00% 30/06/2022
Bùi Thị Kim Nga 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Anh Đức 0 0.00% 05/02/2023
Diệp Dũng 0 0.00% 05/02/2023
Phạm Trung Kiên Tổng giám đốc 0 0.00% 18/03/2016
Lê Nhựt Tân 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Điều 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Phú Khánh Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 05/02/2023
Đoàn Trần Thái Duy Thành viên HĐQT 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Quảng Tịnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 05/02/2023
Trương Phan Hoàng Thy Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Hữu Đông Hà 0 0.00% 05/02/2023
Lê Trường Sơn Thành viên HĐQT 0 0.00% 05/02/2023