株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam 3,421,900 68.44% 31/12/2021
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1,500,000 30.00% 31/12/2021
Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng 2,900 0.06% 31/12/2022
Nguyễn Duy Pháp Phó Giám đốc 1,100 0.02% 04/07/2016
Nguyễn Phú Dương 1,000 0.02% 04/07/2016
Phan Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 04/02/2023
Hoàng Văn Kiệm 0 0.00% 04/02/2023
Lê Văn Thiện 0 0.00% 04/02/2023
Đặng Xuân Hiến 0 0.00% 04/02/2023
Ngô Văn Tĩnh 0 0.00% 04/02/2023
Lê Việt Quang 0 0.00% 04/02/2023
Ngô Khánh Toàn Thành viên HĐQT 0 0.00% 04/02/2023
Đoàn Xuân Hiệu 0 0.00% 04/02/2023
Trần Hữu Thành 0 0.00% 04/02/2023
Lê Mạnh Cường 0 0.00% 04/02/2023
Trần Minh Đức Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 04/02/2023
Kim Ngọc Nhân Thành viên HĐQT 0 0.00% 04/02/2023
Đinh Thị Thủy Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 04/02/2023
Trần Văn Trung Thành viên HĐQT 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Văn Phi Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 04/02/2023