Insider Transactions by TND

日付 氏名 ポズィション 取引 株数 価格 価値
19/05/2020 Nguyễn Ánh Dương Đại diện công bố thông tin Sold 72,332
05/05/2020 Nguyễn Ánh Dương Đại diện công bố thông tin RegisteredToSell 72,332
14/08/2019 Trần Phương Nam Thành viên HĐQT Sold 31,836
08/08/2019 Trần Phương Nam Thành viên HĐQT RegisteredToSell 31,836
15/11/2018 Trần Phương Nam Thành viên HĐQT Purchased 0
17/10/2018 Trần Phương Nam Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 100,000
31/08/2018 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiếm soát Purchased 0
02/08/2018 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiếm soát RegisteredToPurchase 30,000
28/06/2018 Đinh Văn Chiến Thành viên HĐQT Purchased 13,000
19/06/2018 Đinh Văn Chiến Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 13,000
11/06/2018 Đinh Văn Chiến Thành viên HĐQT Purchased 3,000
05/06/2018 Đinh Văn Chiến Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 3,000
05/03/2018 Vũ Thị Huệ Hương Sold 183,688
28/02/2018 Vũ Thị Huệ Hương RegisteredToSell 183,688
02/02/2018 Vũ Thị Huệ Hương Sold 0
10/01/2018 Vũ Thị Huệ Hương RegisteredToSell 100,000
06/12/2017 Nguyễn Ánh Dương Đại diện công bố thông tin Purchased 15,300
07/11/2017 Nguyễn Ánh Dương Đại diện công bố thông tin RegisteredToPurchase 15,000
06/11/2017 Bùi Thị Lan RegisteredToSell 138,172
06/11/2017 Bùi Thị Lan Sold 138,172