序論

Với VĐL 5.000 tỷ đồng, Tổng tài sản đạt khoảng 90.000 tỷ đồng, BAC A BANK là một trong những ngân hàng có quy mô vừa trong hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam. Với lợi thế về năng lực tài chính cho phép, BAC A BANK đã đáp ứng được các quy định về an toàn vốn, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vốn và các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho BAC A BANK trong việc đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ, nguồn nhân lực và mạng điều hành và hệ thống các quy định nội bộ nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành, bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

ビジネス分野

 • Kinh doanh tiền tệ;
 • Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác;
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận;
 • Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của pháp luật Việt Nam;
 • Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Kinh doanh khách sạn;
 • Cho thuê văn phòng;
 • Đại lý bảo hiểm;
 • Tư vấn đầu tư;
 • Mua , bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;
 • Dịch vụ môi giới tiền tệ;
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhật doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;
 • Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng;
 • Hoạt động mua nợ;
 • Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính;
 • Các dịch vụ quản lý tài sản, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;
 • Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vụ do ngân hàng Nhà nước quy định;
 • Thanh toán quốc tế;
 • Phát hành và thanh toán thẻ nội địa;
 • Mua, bán trái phiếu chính phú, trái phiếu doanh nghiệp;
 • Nhận ủy thác cho vay và Ủy thác cho vay;
 • Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng;
 • Kinh doanh , cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định;
 • Cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoán khác theo thông lệ quốc tế;
 • Huy động vốn, cho vay và bảo lãnh bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
 • Phát hành, đại lý phát hành thẻ quốc tế;
 • Cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán, nhận và chi trả ngoại tệ;
 • Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ;
 • Ủy nhiệm cho tổ chức tín dụng khác và tổ chức kinh tế làm đại lý cung ứng một số dịch vụ ngoại hối, bao gồm dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ và các dịch vụ khác;
 • Cung cấp các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản bằng ngoại hối;
 • Cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư bằng ngoại hối;
 • Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối;
 • Thực hiện các hoạt động ngoại hối khác theo thông lệ quốc tế và phù hợp với Pháp luật Việt Nam.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 2900325526
経営登録証明書の発行日 22/11/2022
資本金 8,133,863,400,000
税番号 2900325526
業界&分野 >

 • Ngân hàng TMCP Bắc Á thành lập năm 1994 theo Giấy phép thành lập số 0052/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 1/9/1994 với VĐL là 20 tỷ đồng, gồm 10 cổ đông sáng lập;
 • Ngân hàng TMCP Bắc Á được cấp Giấy CNĐKKD số 2900325526 do Sở KH và ĐT tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 27/4/2016;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 2011;
 • Năm 2016, VĐL nâng lên 5.000 tỷ đồng.

上場情報

上場日 22/11/2022
上場市場 HASTC
額面 10,000
取引基準価格 20,000
上場株数 813,386,340
上場総額 8,133,863,400,000

取締役会

Trần Thị Thoảng Chủ tịch HĐQT
Thái Hương Phó Chủ tịch HĐQT
Võ Văn Quang Thành viên HĐQT
Đặng Thái Nguyên Thành viên HĐQT
Nguyễn Hữu Phàng Thành viên HĐQT
Phạm Hồng Công Trưởng ban kiếm soát
Trương Thị Kim Thư Thành viên Ban kiểm soát
Thái Đình Long Thành viên Ban kiểm soát
Thái Hương Tổng giám đốc
Nguyễn Ái Dân Phó Tổng giám đốc
Trương Vĩnh Lợi Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Việt Hanh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Trọng Trung Phó Tổng giám đốc
Lê Ngọc Hồng Nhật Phó Tổng giám đốc
Đặng Trung Dũng Phó Tổng giám đốc
Chu Nguyên Bình Phó Tổng giám đốc
Võ Văn Quang Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hồng Yến Kế toán trưởng
Chu Nguyên Bình Đại diện công bố thông tin