序論

ビジネス分野

  • Cung ứng dịch vụ cảng biển, dịch vụ xếp dỡ và bốc xếp hàng hóa container.

会社沿革

設立日 27/08/2007
経営登録証明書番号 0305168938
経営登録証明書の発行日 01/03/2021
資本金 340,000,000,000
税番号 0305168938
業界&分野 >

  • Công ty được thành lập vào ngày 27/8/2007 theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103007643 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp, với VĐL ban đầu là 150 tỷ đồng;
  • Ngày 31/7/2009, Công ty thay đổi kinh doanh lần thứ nhất, thay đổi số chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ theo mã số thuế là 0305168938;
  • Ngày 30/5/2008. Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng;
  • Tháng 8/2011 Công ty chào bán chứng khoán ra công chúng tăng VĐL lên 240 tỷ đồng theo giấy chứng nhận Chào bán chứng khoán ra công chúng số 85/GCN-UBCK ngày 18/8/2011. Công ty hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCK Nhà nước vào ngày 10/11/2011.

上場情報

上場日 01/03/2021
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 29,500
上場株数 34,000,000
上場総額 340,000,000,000

取締役会

Nguyễn Phương Nam Chủ tịch HĐQT
Lê Thành Khoa Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Huỳnh Mai Thành viên HĐQT
Phạm Hiếu Đạo Thành viên HĐQT
Lê Chí Đăng Thành viên HĐQT
Nguyễn Châu Bảo Thành viên HĐQT
Đỗ Thanh Thành Trưởng ban kiếm soát
Tạ Cao Thái Thành viên Ban kiểm soát
Lê Hải Nam Thành viên Ban kiểm soát
Lê Chí Đăng Giám đốc
Phạm Hiếu Đạo Phó Giám đốc
Nguyễn Viết Trường Kế toán trưởng
Lê Chí Đăng Đại diện công bố thông tin