序論

Công ty hoạt động ở quy mô nhỏ nên so với các doanh nghiệp cùng ngành chưa có sự nổi bật. Công ty đang triển khai thực hiện xây dựng dự án khách sạn quy mô 4 sao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách về lưu trú, ăn uống, giải trí... , Phát triển công ty có đầy đủ điều kiện để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng ngành, đáp ứng được các tiêu chí về phục vụ khách trong ngành du lịch - một trong những ngành kinh tế trọng yếu của Tỉnh nhà

ビジネス分野

 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 4200369786
経営登録証明書の発行日 10/10/2018
資本金 20,000,000,000
税番号 4200369786
業界&分野 >

 • Tiền thân của CTCP Khách Sạn Bưu điện Nha Trang là Nhà khách Bưu Điện Tỉnh, được hình thành năm 1975.
 • Năm 1992, Bưu điện tỉnh Khách Hòa Trình lãnh đạo Tổng CT Bưu Chính viễn thông Việt Nam về việc xin phê chuẩn cải tạo mở rộng Khách sạn Bưu Điện Nha Trang và đã được phê duyệt của Lãnh đạo ngành tại quyết định số 2413/KH-XDCB ngày 25/12/1992.
 • Tháng 5/1997, Nhà khách Bưu điện Khánh Hòa được nâng cấp trở thành Khách sạn Bưu điện Khánh Hòa theo quyết định số 1170/QĐ-TCCB ngày 7/5/1997 do Tổng giám đốc Tổng Công ty BCVT VN ký.
 • Năm 1999, Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, Khách sạn Bưu Điện Khánh Hòa được chuyển thành Công ty CP Khách sạn Bưu điện Nha Trang theo quyết định số 478/1998/QĐ-TCCB ngày 5/8/1998 của Tổng cục Bưu điện.
 • Ngày 27/1/1999, căn cứ công văn số 1048/TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc cho phép Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc Bưu Điện Tỉnh Khách Hòa tổ chức đại hội cổ đông thành lập CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang, ban cổ phần hóa Khách sạn Bưu điện đã tổ chức thành công đại cổ đông, thành lập CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang
 • Công ty được cấp giấy chứng nhận ĐKKD số 4200369786 do Sở kế hoạch và Đầu tư Kinh doanh Khánh Hòa cấp với vốn điều lệ thực góp ban đầu là 2,7 tỷ đồng.
 • Ngày 26/1/2015, CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang được UBCKNN đưa vào danh sách công ty đại chúng.
 • Ngày 30/9/2015, Công ty được trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu.
 • Ngày 16/10/2007, VĐL công ty nâng lên 10.217.600.000 đồng.
 • Ngày 10/12/2014, VĐL nâng lên thành 17.088.100.000 đồng.
 • Ngày 30/7/2015, VĐL nâng lên thành 20.000.000.000 đồng.

上場情報

上場日 10/10/2018
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 12,000
上場株数 2,000,000
上場総額 20,000,000,000

取締役会

Đặng Quốc Chính Chủ tịch HĐQT
Trần Thanh Hương Thành viên HĐQT
Đặng Trọng Ngôn Thành viên HĐQT
Đặng Minh Hải Thành viên HĐQT
Trương Thuần Phú Thành viên HĐQT
Nguyễn Võ Lê Huy Trưởng ban kiếm soát
Thái Trần Vũ Thành viên Ban kiểm soát
Trương Như Phẩm Anh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Minh Phương Giám đốc
Trần Thị Ngọc Bích Kế toán trưởng
Lê Vũ Đắc Bình Đại diện công bố thông tin