序論

Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn là đơn vị sự nghiệp công lập phụ trách tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bàn vẽ thi công, giám sát thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận. Trong suốt những năm hoạt động và kinh doanh Trung tâm đã phấn đấu không ngừng để tồn tại, ổn định và phát triển.

ビジネス分野

  • Chuẩn bị mặt bằng;
  • Lập dự án đầu tư công trình;
  • Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
  • Giám sát thi công xây dựng công trình;
  • Khảo sát xây dựng công trình;
  • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Thiết kế quy hoạch;
  • Thiết kế xây dựng công trình.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 4001205776
経営登録証明書の発行日 18/03/2022
資本金 32,220,000,000
税番号 4001205776
業界&分野 >

  • Trung tâm tư vấn xây dựng thị xã Điện Bà là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước;
  • Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 15934/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND thị xã Điện Bàn trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc được chuyển giao tại quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

上場情報

上場日 18/03/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 11,100
上場株数 134,050
上場総額 1,340,500,000

取締役会

Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch HĐQT
Bùi Hoàng Phương Thành viên HĐQT
Dương Thanh Huyền Thành viên HĐQT
Hoàng Danh Tiệp Trưởng ban kiếm soát
Hoàng Văn Anh Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Thế Phi Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Ngọc Hưng Giám đốc
Nguyễn Trung Kiên Phó Giám đốc
Đinh Thị Hương Kế toán trưởng