序論

Trong bối cảnh ngày càng nhiều các doanh nghiệp cso lợi thế về kinh nghiệm, thương hiệu mạnh và vốn đầu tư cho ra những sản phẩm du lịch năng động, khiến Công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trong ngành. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp kinh doanh chộp giật, thiếu lành mạnh khiến các Công ty dịch vụ lữ hành khác trong đó có Công ty gặp nhiều khó khăn. Đối với hầu hết các mảng hoạt động, Công ty nhắm đến đối tượng khách hàng bình dân với thị phần hẹp, mang tính chất địa phương.

ビジネス分野

  • Kinh doanh thuốc lá điếu;
  • Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ( không kinh doanh tại trụ sở);
  • Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;
  • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy, đường sắt.

会社沿革

設立日 14/04/1976
経営登録証明書番号 0300481625
経営登録証明書の発行日 07/06/2022
資本金 17,200,000,000
税番号 0300481625
業界&分野 >

  • Ngày 14/4/1976, Tổng cục Trưởng tổng cục Giao thông Vận tải Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ký Quyết định số 249/VP thành lập Công ty Phục vụ Đường sắt Sài Gòn.
  • Ngày 20/3/1989, Theo Quyết định số 231/ĐS-TC của Tổng cục Đường sắt Việt Nam, Công ty Phục vụ Đường sắt Sài Gòn đổi tên thành Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn.
  • Ngày 15/4/2004, Bộ giao thông Vận tải có quyết định số 990/QĐ-BGTVT chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn, đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty cổ phần.
  • Ngày 4/1/2005, Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003015 cho CTCP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn với VĐL là 17,2 tỷ đồng.
  • Ngày 16/5/2005, CTCP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn đổi tên thành CTCP Sài Gòn Hỏa Xa.
  • Ngày 5/10/2015, CTCP Sài gòn Hỏa Xa trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 6298/UBCK-QLPH ngày 5/10/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

上場情報

上場日 07/06/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 13,600
上場株数 1,720,000
上場総額 17,200,000,000

取締役会

Trần Đình Vũ Chủ tịch HĐQT
Phạm Lê Thắng Thành viên HĐQT
Trần Thiên Kim Thành viên HĐQT
Trương Ái Liễu Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Phi Nga Thành viên HĐQT
Mai Hữu Duẩn Trưởng ban kiếm soát
Trần An Liên Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Đỗ Hoàng Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Phi Nga Tổng giám đốc
Trần Đình Vũ Giám đốc kinh doanh
Nguyễn Minh Đức Kế toán trưởng
Lưu Văn Kiên Đại diện công bố thông tin