序論

Thuỷ điện Thác Bà là nhà máy thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam đồng thời là 1 trong 7 nhà máy thuỷ điện của Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN). Ngày 5 tháng 10 năm 1971, Nhà máy đã khởi động tổ máy số 1 và hoà lưới điện quốc gia. Lĩnh vực hoạt động chính của TBC là sản xuất điện năng (chiếm 99% doanh thu). Các tổ máy của công ty Thuỷ điện Thác Bà đã vận hành liên tục hơn 35 năm, bao gồm ba tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 40 MW (40MW × 3) với thiết bị công nghệ của Liên Xô. Với những điều kiện về nguồn nước và hồ chứa hiện tại, công suất của Nhà máy là 120 MW. Sản lượng điện sản xuất hàng năm của Công ty vào khoảng 400.000.000 kWh, chiếm khoảng 2,9% trong tổng công suất phát điện của EVN, và 1,05% tổng công suất phát điện của quốc gia.

ビジネス分野

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 5200240495
経営登録証明書の発行日 20/02/2019
資本金 635,000,000,000
税番号 5200240495
業界&分野 >

上場情報

上場日 20/02/2019
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 30,300
上場株数 63,500,000
上場総額 635,000,000,000

取締役会

Nguyễn Quang Quyền Chủ tịch HĐQT
Hồ Văn Trung Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Quyền Thành viên HĐQT
Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Đa Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng ban kiếm soát
Trần Nguyễn Khánh Linh Thành viên Ban kiểm soát
Lai Lệ Hương Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Quyền Tổng giám đốc
Bùi Hoàng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Mạnh Cường Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng giám đốc
Lê Hồng Minh Kế toán trưởng
Nguyễn Hoài Linh Đại diện công bố thông tin