序論

Hiện tại, thành phố Cần Thơ có 05 Công ty cấp nước chính, trong đó CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn chiếm vị trí quan trọng và công suất khá cao trong hệ thống các Công ty cấp nước của Cần Thơ, vừa cung cấp nước sạch cho công nghiệp vừa cung cấp cho dân cư. Công ty cung cấp nước cho khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 và địa bàn quận Ô Môn, một phần quận Bình Thủy, Huyện Thới Lai và Huyện Cờ Đỏ. Đồng thời tự thực hiện thi công các công trình Cấp nước của Trà Nóc - Ô Môn. Sau khi hợp nhất từ CTCP cấp nước Trà Nóc - Ô Môn, Công ty quản lý địa bàn khá lớn và vị trí kết nối các đơn vị cấp nước trong thời gian tới.

ビジネス分野

  • Sản xuất nước sinh hoạt, kinh doanh nước sinh hoạt;
  • Thi công công trình cấp, thoát nước.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 1801548417
経営登録証明書の発行日 05/05/2021
資本金 79,781,500,000
税番号 1801548417
業界&分野 >

  • Năm 2001, Chi nhánh cấp nước Trà Nóc thành lập theo Quyết định số 156/QĐ.CN của GĐ Công ty cấp nước Cần Thơ;
  • Năm 2004, Xí nghiệp Cấp thoát nước Trà Nóc thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-CTN của GĐ Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ;
  • Năm 2006, Chuyển Xí nghiệp cấp nước Trà Nóc trực thuộc Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ thành CTCP Cấp thoát nước Trà Nóc;
  • Năm 2007, CTCP Cấp thoát nước Trà Nóc chính thức đi vào hoạt động, trở thành Công ty Thành viên của Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ;
  • Năm 2012, Đổi tên thành CTCP Cấp nước Trà Nóc;
  • CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn chính thức thành lập trên cơ sở hợp nhất CTCP Cấp nước Trà Nóc và CTCp Cấp nước  Ô Môn theo Công văn số 1814/UBND-KT ngày 23/4/2015 của UBND thành phố Cần Thơ;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: Tháng 10/2017;
  • Công ty hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 1801548417 do Sở KH và ĐT thành phố Cần Thơ cấp đăng ký lần đầu ngày 6/7/2017, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 23/5/2018 với VĐL là 53.188.000.000 đồng.

上場情報

上場日 05/05/2021
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 12,000
上場株数 7,978,150
上場総額 79,781,500,000

取締役会

Nguyễn Hữu Lộc Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Minh Trung Thành viên HĐQT
Trịnh Công Đoàn Thành viên HĐQT
Lâm Nguyệt Thanh Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Phương Thành viên HĐQT
Ngô Hồng Hạnh Trưởng ban kiếm soát
Võ Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Văn Khiêm Thành viên Ban kiểm soát
Huỳnh Minh Trung Giám đốc
Thái Minh Lực Phó Giám đốc
Trịnh Công Đoàn Phó Giám đốc
Lê Thị Thanh Phượng Kế toán trưởng
Trần Minh Nhựt Đại diện công bố thông tin