序論

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập năm 2007, là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, VCSC tạo được sức bật mạnh mẽ để lần đầu tiên vượt qua ngưỡng mục tiêu 25% đối với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), và tiếp tục được công nhận qua hai giải thưởng danh giá từ Finance Asia và từ Euromoney là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam”. Thành quả đạt được khẳng định đính đúng đắn và hiệu quả của mô hình ngân hàng đầu tư hiện đại mà chúng tôi theo đuổi từ khi thành lập. Triết lý của VCSC là xây dựng tương lai bền vững với khách hàng và đối tác

ビジネス分野

  • Môi giới chứng khoán;
  • Tự doanh chứng khoán;
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  • Lưu ký chứng khoán;

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0305299779
経営登録証明書の発行日 05/10/2022
資本金 4,354,999,010,000
税番号 0305299779
業界&分野 >

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập theo Số 68/UBCK-GP di UBCKNN cấp ngày 06/11/2007. Với vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng.
  • Tháng 11/2009, tăng vốn điều lệ lên 378 tỷ đồng theo Giấy phép số 276/UBCK-GP do UBCKNN cấp.
  • Năm 2012: tăng vốn điều lệ lên 398,4 tỷ đồng
  • Năm 2014: vốn điều lệ tăng lên 500 tỷ đồng theo giấy phép số 20/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp tháng 9/2014
  • Năm 2016: vốn điều lệ tăng lên 1.032 tỷ đồng theo giấy phép số 247/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp tháng 12/2016

上場情報

上場日 05/10/2022
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 48,000
上場株数 435,499,901
上場総額 4,354,999,010,000

取締役会

Nguyễn Thanh Phượng Chủ tịch HĐQT
Tô Hải Thành viên HĐQT
Trần Quyết Thắng Thành viên HĐQT
Nguyễn Việt Hòa Thành viên HĐQT
Nguyễn Lân Trung Anh Thành viên HĐQT
Lê Phạm Ngọc Phương Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoàng Bảo Thành viên HĐQT
Mai Thị Thanh Trang Trưởng ban kiếm soát
Trương Thị Huyền Trang Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thị Minh Nguyệt Thành viên Ban kiểm soát
Tô Hải Tổng giám đốc
Đinh Quang Hoàn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Quang Bảo Phó Tổng giám đốc
Châu Thiên Trúc Quỳnh Giám đốc
Michel Tosto Giám đốc
Phạm Thị Thanh Giám đốc
Ngô Vinh Tuấn Giám đốc
Lý Điền Anh Giám đốc
Đoàn Minh Thiện Kế toán trưởng
Đinh Quang Hoàn Đại diện công bố thông tin