株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Ngô Thị Thùy Linh Chủ tịch HĐQT 1,660,798 2.08% 31/12/2021
Nguyễn Đức Hiếu 1,000,000 1.25% 11/06/2021
Đỗ Thị Sâm Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 31/01/2023
Bùi Thị Quỳnh Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 31/01/2023
Lê Thị Bích Tuyên 0 0.00% 31/01/2023
Lê Đức Hoàng Thành viên HĐQT 0 0.00% 31/01/2023
Đào Thị Lệ Thanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 31/01/2023
Lê Mạnh Cường Tổng giám đốc 0 0.00% 31/01/2023
Lê Thị Vân Anh Kế toán trưởng 0 0.00% 31/01/2023
Đào Thanh Huyền 0 0.00% 31/01/2023
Bùi Bảo Toàn 0 0.00% 31/01/2023
Hoàng Thị Hải Minh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Đức Phong 0 0.00% 31/01/2023
Lưu Bích Ngọc Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 31/01/2023
Lê Quang Chung Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Minh Dũng 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 31/01/2023