株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Nguyễn Quang Khanh 683,310 17.08% 22/11/2021
Đinh Viết Duy Tổng giám đốc 618,744 15.47% 30/06/2022
Đặng Lê Dũng Chủ tịch HĐQT 611,000 15.28% 30/06/2022
Lê Đức Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT 497,508 12.44% 30/06/2022
CTCP Bê tông Ngoại Thương 422,416 10.56% 30/06/2022
CTCP Đầu tư xây dựng Ngoại Thương 221,160 5.53% 30/06/2022
Lê Đức Long Phó Tổng giám đốc 202,000 5.05% 30/06/2022
Lưu Đình Quý 0 0.00% 14/02/2020
Trương Thị Xuân 0 0.00% 29/03/2017
Nguyễn Thị Tuyết Hồng Kế toán trưởng 0 0.00% 07/02/2023
CTCP Xây lắp Thương mại 2 0 0.00% 21/01/2021
Đặng Lê Minh 0 0.00% 18/06/2020
Đặng Lê Phương Anh 0 0.00% 09/11/2021
Đặng Hồng Phước Thành viên HĐQT 0 0.00% 07/02/2023
Phạm Văn Hùng Em Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 07/02/2023
Trần Ngọc Giáp 0 0.00% 07/02/2023
Võ Thanh Thuận Thành viên HĐQT 0 0.00% 07/02/2023
Hồ Trung Việt 0 0.00% 09/11/2021
Võ Vương Mỹ Lộc 0 0.00% 07/02/2023
Trần Văn Lâm Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 07/02/2023