株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 2,076,943,011 95.40% 30/06/2022
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 222,800 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Chánh Duy 7,000 0.00% 30/06/2022
Vũ Thế Phiệt Tổng giám đốc 6,900 0.00% 30/06/2022
Lê Xuân Tùng 6,700 0.00% 31/12/2019
Nguyễn Đức Hùng Phó Tổng giám đốc 6,200 0.00% 30/06/2022
Lê Thị Diệu Thúy Thành viên HĐQT 6,200 0.00% 30/06/2022
Đỗ Tất Bình Phó Tổng giám đốc 5,700 0.00% 30/06/2022
Lê Thị Hương Giang 5,700 0.00% 30/06/2021
Nguyễn Tiến Việt Thành viên HĐQT 5,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Phượng Thành viên HĐQT 5,000 0.00% 30/06/2022
Võ Anh Tú 4,900 0.00% 31/12/2019
Hoàng Thị Thành 4,800 0.00% 31/12/2018
Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Ban kiểm soát 4,300 0.00% 30/06/2022
Hồ Minh Tiến 4,000 0.00% 31/12/2019
Đào Việt Dũng Thành viên HĐQT 3,800 0.00% 30/06/2022
Lê Mạnh Hùng 3,300 0.00% 31/12/2018
Bùi Á Đông 3,000 0.00% 30/06/2022
Huỳnh Thị Diệu Trưởng ban kiếm soát 2,500 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Đình Dương 2,000 0.00% 31/12/2019