株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 65,630,261 87.45% 31/12/2021
Đặng Thanh Bình Thành viên HĐQT 5,546,134 7.39% 30/06/2022
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 2,579,069 3.44% 31/12/2019
Nguyễn Trâm 59,627 0.08% 30/06/2021
Ngô Xuân Thế Phó Tổng giám đốc 41,268 0.05% 30/06/2022
Nguyễn Đình Phúc 39,026 0.05% 31/12/2021
Cao Huy Bảo Tổng giám đốc 21,218 0.03% 30/06/2022
Đoàn Ngọc Nam Thành viên HĐQT 18,613 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thiện Trưởng ban kiếm soát 18,000 0.02% 06/10/2022
Dương Thị Hồng Vân 8,354 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Oánh 7,957 0.01% 31/12/2021
Phạm Thị Phương Khuê 0 0.00% 06/11/2017
Trần Hưng 0 0.00% 05/12/2022
Đoàn Trung Thông Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 05/12/2022
Ngô Đình Tấn 0 0.00% 05/12/2022
Vũ Quang Huy Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 05/12/2022
Nguyễn Phước Lễ 0 0.00% 05/12/2022
Võ Thị Lan Anh Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 05/12/2022
Ngô Việt Hưng Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 05/12/2022
Đặng Công Hòa Thành viên HĐQT 0 0.00% 05/12/2022