株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 568,448 27.76% 31/12/2020
Nguyễn Văn Tọa Chủ tịch HĐQT 34,561 1.69% 31/12/2021
Trần Anh Dũng Thành viên HĐQT 32,520 1.59% 31/12/2021
Nguyễn Thị Minh Thành viên HĐQT 22,216 1.08% 31/12/2021
Lê Thành Long Thành viên HĐQT 13,452 0.66% 31/12/2021
Lê Hữu Hà 7,731 0.38% 15/04/2020
Trần Thị Phương Dung Thành viên Ban kiểm soát 2,560 0.13% 31/12/2021
Bùi Thị Dung Trưởng ban kiếm soát 1,280 0.06% 31/12/2021
Trần Hoàng Sơn 883 0.04% 15/04/2020
Lê Anh Tuấn 448 0.02% 15/04/2020
Đỗ Lưu Vinh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 05/02/2023
Trần Thị Lương Kế toán trưởng 0 0.00% 05/02/2023
Đào Tuấn Khôi Thành viên HĐQT 0 0.00% 05/02/2023