株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 90,124,015 73.15% 30/06/2022
Nguyễn Hoành Vân Tổng giám đốc 41,798 0.03% 31/12/2021
Vũ Văn Hoan 12,420 0.01% 31/12/2018
Lê Thị Nhẫn 7,834 0.01% 30/06/2022
Lê Thị Thu 3,348 0.00% 30/06/2022
Lê Xuân Dực 2,400 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Đức Sơn Kế toán trưởng 901 0.00% 30/06/2022
Lê Hữu Phăng Trưởng ban kiếm soát 644 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Chí Thức 644 0.00% 30/06/2022
Ngô Sỹ Túc 575 0.00% 31/12/2019
Hà Văn Diên 575 0.00% 30/06/2019
Lê Quang Đông Thành viên Ban kiểm soát 28 0.00% 30/06/2022
Lê Huy Quân Thành viên HĐQT 4 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Châu 0 0.00% 31/12/2016
Trần Anh Tuấn 0 0.00% 27/01/2023
Phạm Văn Phương Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 27/01/2023
Ngô Đức Việt Thành viên HĐQT 0 0.00% 27/01/2023
Phạm Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 27/01/2023
Nguyễn Trung Hoà 0 0.00% 27/01/2023
Tạ Duy 0 0.00% 27/01/2023