株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Licogi - CTCP 29,113,083 44.11% 31/12/2020
CTCP Đầu tư Bắc Hà 15,966,600 24.19% 31/12/2020
Hồ Thị Kim Ánh 1,321,500 2.00% 15/05/2018
Nguyễn Phúc Vĩnh Đại 1,083,333 1.64% 05/02/2018
Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Mặt Trời Mới 449,162 0.68% 15/05/2018
Nguyễn Trường Mạnh 27,000 0.04% 05/02/2018
Nguyễn Văn Thập Đại diện công bố thông tin 22,500 0.03% 31/12/2021
CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Liên Minh Việt Nam 0 0.00% 20/06/2019
Chu Thị Bích Hồng 0 0.00% 29/11/2022
Đồng Quốc Cường Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 29/11/2022
Phạm Ngọc Tân Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 29/11/2022
Lê Thị Quỳnh Chi 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Ngọc Lâm 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Cảnh Sơn Thành viên HĐQT 0 0.00% 29/11/2022
Lương Quốc Hưng 0 0.00% 29/11/2022
Tạ Hồng Diệu Kế toán trưởng 0 0.00% 29/11/2022
Vũ Hà Nam 0 0.00% 29/11/2022
Trần Văn Thái 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Văn Hà 0 0.00% 29/11/2022
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 0 0.00% 30/07/2019