株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 1,484,420 47.11% 31/12/2022
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 1,349,000 42.82% 06/06/2022
Bùi Minh Tuấn 152,000 4.82% 31/12/2022
Hoàng Phong Giao 100 0.00% 31/12/2022
Lê Hải Đăng 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Ngọc Liên Khương Kế toán trưởng 0 0.00% 31/01/2023
Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 31/01/2023
Lê Thị Tường Vy Thành viên HĐQT 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Hương Giang 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Lê Dũng Tổng giám đốc 0 0.00% 31/01/2023
Trang Nhân Hòa 0 0.00% 31/01/2023
Trần Thanh Tùng 0 0.00% 31/01/2023
Vũ Đình Thi 0 0.00% 31/01/2023
CTCP Đầu tư Vina 0 0.00% 29/10/2021
Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng 0 0.00% 23/08/2018
Tô Phan Trung Thái 0 0.00% 31/01/2023
Phạm Tuấn Cường 0 0.00% 30/12/2015
Lại Thị Thanh Phương 0 0.00% 31/01/2023
Trương Thị Thanh Luân Thành viên HĐQT 0 0.00% 31/01/2023
Thái Tấn Dũng 0 0.00% 01/12/2015