株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Công ty TNHH MTV 29,400,000 49.00% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô 14,427,400 24.05% 31/12/2021
Phạm Anh Hưng 9,000,000 15.00% 31/12/2022
Nguyễn Văn Thành 4,500,000 7.50% 31/12/2022
Đoàn Minh Tâm 206,900 0.34% 31/12/2019
Nguyễn Tuấn Việt Thành viên HĐQT 206,900 0.34% 31/12/2022
Nguyễn Hồ Minh Thành viên HĐQT 206,800 0.34% 31/12/2022
Vũ Duy Anh 201,200 0.34% 02/03/2020
Phạm Thị Lệ Thu 101,600 0.17% 31/12/2019
Trần Thị Thanh Trúc 20,200 0.03% 02/03/2020
Vũ Thị Hồng Cẩm Thành viên Ban kiểm soát 800 0.00% 31/12/2022
Trần Thị Kim Hòa Đại diện công bố thông tin 200 0.00% 31/12/2022
Lê Thị Mỹ Hạnh Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 03/02/2023
Phạm Hoàng Hiệp Tổng giám đốc 0 0.00% 03/02/2023
Trần Thị Ngọc Dung Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 03/02/2023
Nguyễn Quốc Soạn Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 03/02/2023
Trần Ngọc Dân Thành viên HĐQT 0 0.00% 03/02/2023
Lê Phan Minh Hiếu 0 0.00% 03/02/2023
Nguyễn Hồng Anh 0 0.00% 03/02/2023
Nìm Vuồn Phu Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 03/02/2023