株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Trương Văn Dũng Chủ tịch HĐQT 4,495,800 89.92% 25/05/2022
Nguyễn Thanh Hùng 16,100 0.32% 25/05/2022
Trần Anh Hào Đại diện công bố thông tin 13,421 0.27% 04/02/2020
Nguyễn Thị Hương 5,400 0.11% 31/12/2019
Nguyễn Phương Thảo Thành viên HĐQT 1,300 0.03% 31/12/2021
Lê Xuân Hòa Kế toán trưởng 700 0.01% 31/12/2019
Lê Thị Lý 300 0.01% 31/12/2019
Nguyễn Hữu Thành 138 0.00% 31/12/2019
Dương Việt Thành 0 0.00% 31/12/2014
Trần Thế Lâm 0 0.00% 07/02/2023
Lê Hồng Lĩnh 0 0.00% 07/02/2023
Phạm Xuân Huy 0 0.00% 07/02/2023
Trình Thị Thủy 0 0.00% 07/02/2023
Hồ Đăng Phú 0 0.00% 07/02/2023
Trần Thanh Hùng 0 0.00% 31/12/2015
Hoàng Thị Hương 0 0.00% 30/06/2016
Nguyễn Thị Thanh Hương 0 0.00% 25/11/2019
Vũ Thị Thùy Dương 0 0.00% 31/12/2017
Trần Nguyên Dương Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 07/02/2023
CTCP Lương thực, vật tư nông nghiệp Đăk Lăk 0 0.00% 24/03/2020