株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP New Link 23,311,182 10.37% 30/06/2022
CTCP Xây Dựng Dũng Hưng 10,751,707 4.78% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 4,989,000 2.22% 10/09/2021
Đinh Thi Anh Phương 4,682,041 2.08% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Huỳnh Tổng giám đốc 3,924,476 1.75% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Nghi 3,185,534 1.42% 30/06/2022
Nguyễn Vĩnh Lộc 2,000,000 2.00% 31/12/2018
Trần Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 823,000 0.37% 30/06/2022
Nguyễn Anh Tân Thành viên HĐQT 600,000 0.27% 30/06/2022
Hồ Xuân Sơn Thành viên HĐQT 394,000 0.18% 30/06/2022
Phạm Thanh Hà 258,990 0.26% 31/12/2018
Nguyễn Phan Bảo Hà 249,400 0.25% 25/10/2018
Nguyễn Anh Dũng 137,000 0.14% 25/10/2018
Phan Sỹ Hùng Kế toán trưởng 100,000 0.04% 30/06/2022
Lương Thị Thanh Bình 54,000 0.05% 27/12/2018
Trần Văn Chín 44,004 0.04% 25/10/2018
Nguyễn Phương Vinh Phó Tổng giám đốc 22,200 0.01% 30/06/2022
Thái Hồng Lam Thành viên Ban kiểm soát 14,000 0.01% 30/06/2022
Đào Thị Thanh Mai Trưởng ban kiếm soát 13,424 0.01% 07/03/2022
Văn Hồng Tuân Thành viên HĐQT 13,107 0.01% 30/06/2022