株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 28,208,500 99.05% 31/12/2022
Phan Công Đức 6,200 0.02% 31/12/2018
Tạ khả Duy Phó Tổng giám đốc 3,200 0.01% 31/12/2022
Lâm Trúc Sơn Kế toán trưởng 2,600 0.01% 31/12/2022
Lê Tiến Công Phó Tổng giám đốc 2,300 0.01% 31/12/2022
Trịnh Thanh Tùng 1,900 0.01% 31/12/2021
Trần Thị Thu Oanh Thành viên Ban kiểm soát 1,700 0.01% 31/12/2022
Võ Thành Được 300 0.00% 31/12/2022
Trần Phương Hiền Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Mạnh Hà Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 06/02/2023
Hoàng Việt Thành viên HĐQT 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Quốc Hưng Tổng giám đốc 0 0.00% 06/02/2023
Phạm Bá Ngân Thành viên HĐQT 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Quang Dũng 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Trường Sơn 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Văn Phương 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Hồng Hải Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Văn Hạnh 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Thị Dung Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 06/02/2023
Trần Tuấn Hải Thành viên HĐQT 0 0.00% 06/02/2023