株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Phạm Thị Linh 7,976,700 63.06% 12/07/2021
UBND tỉnh Đắk Lắk 4,554,000 36.00% 31/12/2021
Trần Quốc Độ Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 03/12/2022
Lê Thị Mai 0 0.00% 03/12/2022
Lưu Thị Thu Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 03/12/2022
Hoàng Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Đỗ Trọng Quân 0 0.00% 03/12/2022
Phạm Xuân Thụ Tổng giám đốc 0 0.00% 03/12/2022
Lê Đặng Uyên Đan 0 0.00% 03/12/2022
Đỗ Hoàng Phúc Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Vũ Đình Nội 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Thúy Hằng Kế toán trưởng 0 0.00% 03/12/2022
Đoàn Đình Hồng Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 03/12/2022
Đặng Thị Huyền Thành viên HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Phạm Đình Bộ Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 03/12/2022
Đỗ Hoàng Phương Thành viên HĐQT 0 0.00% 03/12/2022