株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 1,558,072 47.41% 30/06/2021
Nguyễn Chí Thành 120,108 3.65% 31/12/2021
Lê Thanh Vân Thành viên HĐQT 103,143 3.14% 30/06/2022
Trần Văn Thái Thành viên HĐQT 58,275 1.77% 31/12/2021
Huỳnh Văn An Thành viên HĐQT 53,198 1.62% 31/12/2021
Phan Thị Tuyết Vân 37,123 1.13% 31/12/2019
Phan Thị Anh Thư 30,500 0.93% 31/12/2019
Trần Thị Muội 30,000 0.91% 05/04/2018
Nguyễn Ngọc Minh 19,107 0.58% 31/12/2019
Quách Kim Long Trưởng ban kiếm soát 18,354 0.56% 31/12/2021
Phan Thị Tuyết Nhung 13,219 0.40% 31/12/2019
Ngô Thị Tuyết Lan 12,679 0.39% 05/04/2018
Nguyễn Thanh Vi 9,034 0.27% 31/12/2021
Nguyễn Thành Nghề Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 09/12/2022
Trần Vạn Tuấn Anh 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Đức Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 09/12/2022
Võ Thanh Tuấn 0 0.00% 09/12/2022
Phan Thị Ngọc Lan Thanh Kế toán trưởng 0 0.00% 09/12/2022
Đồng Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 0 0.00% 09/12/2022
Trần Quân Anh Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 09/12/2022