株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP 6,165,960 51.38% 30/06/2022
Công ty TNHH Quản lý đầu tư AP Alpha 883,680 7.36% 29/07/2020
Hoàng Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát 599,640 5.00% 30/06/2022
Đồng Quang Lực 113,340 0.94% 30/06/2022
Phạm Trần Thư Nga 86,600 0.72% 30/06/2022
Nguyễn Văn Dũng 62,760 0.52% 31/12/2021
Lê Thị Minh Hiếu 56,040 0.47% 30/06/2022
Lê Thị Thu Hiền Thành viên HĐQT 45,600 0.38% 30/06/2022
Tăng Thị Hồng Hạnh 44,160 0.37% 30/06/2022
Nguyễn Quang Anh 32,400 0.27% 30/06/2022
Phạm Văn Tài 27,100 0.23% 31/12/2018
Lê Bá Chức Phó Giám đốc 18,840 0.16% 30/06/2022
Lê Huy Hoàng 16,440 0.14% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Hậu 10,100 0.08% 31/12/2018
Trần Việt Cường 10,000 0.08% 31/12/2018
Phạm Trung Hợp Trưởng ban kiếm soát 8,880 0.07% 30/06/2022
Phạm Mạnh Tiến Phó Giám đốc 7,920 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tập 5,700 0.05% 31/12/2018
Phan Thị Hằng 5,400 0.05% 30/06/2022
Trần Quang Khải Tổng giám đốc 4,920 0.04% 30/06/2022