株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Ngô Thị Minh Hường 3,600 0.03% 31/12/2021
Ngô Thị Hương 0 0.00% 31/12/2017
CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 0 0.00% 06/03/2017
Ngô Ngọc Sơn 0 0.00% 31/12/2017
Trịnh Thị Bình 0 0.00% 28/01/2023
Bùi Xuân Hồng 0 0.00% 28/01/2023
Lê Xuân Tình 0 0.00% 28/01/2023
Vũ Ngọc Bách 0 0.00% 28/01/2023
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 0 0.00% 12/08/2019
Phạm Đình Tuấn 0 0.00% 28/01/2023
Hà Văn Chuyển Thành viên HĐQT 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Thị Thu Hoài Kế toán trưởng 0 0.00% 28/01/2023
Hồ Thị Huệ 0 0.00% 28/01/2023
Lê Thị Hồng Cẩm 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Anh Tuấn 0 0.00% 28/01/2023
Trần Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 28/01/2023
Đỗ Huy Hùng Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 28/01/2023
Trịnh Quốc Bình Thành viên HĐQT 0 0.00% 28/01/2023