株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 521,418 36.40% 30/06/2022
Đỗ Văn Hinh Thành viên HĐQT 49,627 3.46% 30/06/2022
Đặng Thị Tâm Trinh 24,758 1.73% 30/06/2022
Đặng Văn Phối Thành viên HĐQT 19,500 1.36% 30/06/2022
Nguyễn Thị Huyền 17,216 1.20% 30/06/2022
Hoàng Thúy Hường 10,188 0.71% 31/12/2019
Bùi Thị Khánh Hà Kế toán trưởng 6,325 0.44% 30/06/2022
Đỗ Đắc Thành 4,040 0.28% 30/06/2022
Đỗ Đắc Cừ 4,040 0.28% 30/06/2022
Nguyễn Hải Long Thành viên HĐQT 2,810 0.20% 30/06/2022
Đinh Mai Lâm Thành viên Ban kiểm soát 2,635 0.18% 30/06/2022
Vương Quốc Hà Thành viên HĐQT 175 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 02/12/2022
Nguyễn Thị Phương Hằng 0 0.00% 02/12/2022
Nguyễn Đại Dương Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 02/12/2022
Dương Quang Lai 0 0.00% 02/12/2022
Phạm Trung Tuấn 0 0.00% 02/12/2022
Đỗ Thị Thương 0 0.00% 30/06/2015
Đỗ Văn Hoan 0 0.00% 30/06/2015
Hoàng Anh Đức 0 0.00% 31/12/2017