株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 9,259,494 51.00% 30/06/2022
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 2,936,024 16.17% 23/03/2021
Trương Cẩm Tú 854,440 4.71% 30/06/2022
Nguyễn Thị Việt Ánh Tổng giám đốc 647,419 3.57% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hậu 561,697 3.09% 30/06/2022
Nguyễn Việt Hùng 173,733 0.96% 30/06/2022
Nguyễn Thị Việt Ngọc 155,736 0.86% 30/06/2022
Thái Trường An 141,579 1.17% 31/12/2018
Phan Tiến Dũng 113,446 0.94% 30/06/2018
Trần Chí Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 110,000 0.61% 30/06/2022
Lưu Hoàng Thống 108,767 0.60% 31/12/2021
Phù Chí Anh Thành viên HĐQT 100,000 0.55% 30/06/2022
Trần Thị Trúc Linh Phó Tổng giám đốc 30,456 0.17% 30/06/2022
Nguyễn Việt Phượng 11,874 0.07% 30/06/2022
Quách Duy Tâm 9,753 0.05% 30/06/2022
Đặng Cẩm Lệ 4,692 0.04% 31/12/2018
Lê Xuân Trình 3,237 0.02% 30/06/2021
Nguyễn Công Bằng 0 0.00% 31/12/2012
Tô Hiếu Thuận 0 0.00% 31/12/2012
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 24/10/2017