株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Lê Huy Hùng Thành viên HĐQT 8,218,152 30.58% 31/12/2019
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 6,718,750 25.00% 31/12/2019
Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐQT 4,133,718 15.38% 31/12/2019
Hồ Lê Minh Thành viên HĐQT 3,385,008 12.60% 02/01/2020
Nguyễn Ngọc Lưỡng Thành viên HĐQT 1,344,034 5.00% 31/12/2019
Phan Minh Lộc Tổng giám đốc 1,302,744 4.85% 31/12/2019
Nguyễn Hồ Minh Trí Thành viên Ban kiểm soát 5,900 0.02% 01/07/2019
Phạm Bá Phước Thành viên HĐQT 5,000 0.02% 02/01/2020
Nguyễn Văn Hiệp Kế toán trưởng 4,000 0.01% 01/07/2019
Lê Hồ Nhất Huy Phó Tổng giám đốc 1,700 0.01% 01/07/2019
Nguyễn Thái Lộc 0 0.00% 08/07/2021
Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 08/07/2021
Lê Trọng Thành 0 0.00% 08/07/2021
Mai Thị Kim Bích Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 08/07/2021
Nguyễn Công Thành Thành viên HĐQT 0 0.00% 08/07/2021
Đặng Đức Hiền 0 0.00% 08/07/2021