株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Trần Ngọc Dân Chủ tịch HĐQT 6,994,286 9.20% 12/07/2022
CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô 6,719,737 8.84% 12/07/2022
Trần Lâm Thành viên HĐQT 6,402,838 8.42% 12/07/2022
Trần Long 6,282,667 8.26% 12/07/2022
Phạm Anh Hưng 3,541,555 4.66% 30/06/2022
Tạ Chí Hoài Giám đốc kinh doanh 2,840,354 3.74% 31/12/2021
Ngô Công Minh 2,761,656 3.63% 20/08/2019
Nguyễn Văn Thành 2,071,743 2.73% 30/06/2022
Phạm Thị Ái Hạnh 2,000,951 4.39% 20/08/2019
Ngô Đức Toan 1,320,500 1.74% 23/06/2020
Trần Thị Tâm 1,242,611 1.63% 30/06/2022
Trần Quang Trí 1,215,820 1.60% 31/12/2021
Nguyễn Văn Tuấn 890,000 1.17% 30/06/2021
Ngô Văn Cường 860,353 1.13% 23/06/2020
Thái Thị Xuân Quỳnh 790,000 1.04% 30/06/2021
Nguyễn Đăng Hoàng Thành viên HĐQT 465,180 0.61% 30/06/2022
Trần Trung Chánh 97,147 0.13% 30/06/2021
Nguyễn Hoàng Minh Tiến Tổng giám đốc 2,010 0.00% 30/06/2022
Nìm Vuồn Phu 1,312 0.00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Tâm 1,265 0.00% 11/01/2021