株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Nguyễn Văn Minh Thành viên HĐQT 8,500 0.25% 31/12/2022
Trần Văn Phúc Trưởng ban kiếm soát 7,800 0.23% 31/12/2022
Hoàng Văn An Thành viên Ban kiểm soát 7,000 0.20% 31/12/2022
Hoàng Nam Hải Thành viên Ban kiểm soát 6,900 0.20% 31/12/2022
Phan Minh Ánh Chủ tịch HĐQT 6,900 0.20% 31/12/2022
Hoàng Đức Chung Thành viên HĐQT 6,700 0.20% 31/12/2022