株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Huỳnh Tấn Gia Thạnh 3,250,000 79.37% 12/04/2022
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 2,116,023 51.67% 31/12/2022
Trần Duy Anh Thành viên HĐQT 747,613 18.26% 31/12/2022
America LLC 134,490 3.28% 22/09/2020
Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT 68,250 1.67% 31/12/2022
Hoàng Thọ Bắc Kế toán trưởng 13,650 0.33% 31/12/2022
Nguyễn Thị Bảo Thành viên Ban kiểm soát 1,365 0.03% 31/12/2022
Nguyễn Quốc Ân Phó Giám đốc 650 0.02% 31/12/2022
Phan Thành Sơn Phó Giám đốc 0 0.00% 26/05/2021
Lê Thu Trang Thành viên HĐQT 0 0.00% 08/02/2023
Lê Thị Thìn Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 08/02/2023
Trần Thanh Lâm Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 08/02/2023
Trần Văn Hậu 0 0.00% 08/02/2023
Hoàng Thị Hà 0 0.00% 08/02/2023
Công ty TNHH Nguyễn Thảo 0 0.00% 28/06/2017
Đinh Xuân Công 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Chí Cường 0 0.00% 30/06/2017
Nguyễn Thị Bích Thu 0 0.00% 08/02/2023
Phan Thị Thanh Loan 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Thị Hiền 0 0.00% 24/12/2021