株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Trương Quang Thắng 1,710,000 5.45% 20/12/2021
Lê Thanh Tuấn 1,567,390 4.99% 31/12/2021
Đỗ Thị Hằng Thành viên HĐQT 1,481,300 4.72% 30/06/2022
CTCP Thương mại và Xuất - nhập khẩu Hưng Nhật 1,251,000 3.98% 02/12/2020
Nguyễn Việt Hải 107,000 0.34% 30/06/2020
Nguyễn Thị Hoài Giang 80,250 0.26% 30/06/2022
Nguyễn Thị Dung Tổng giám đốc 50,000 0.16% 30/06/2022
Hoàng Thị Hồng Hạnh 32,100 0.10% 31/12/2021
Trần Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc 60 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Loan 50 0.00% 30/06/2022
Trần Thanh Tự 21 0.00% 30/06/2022
Lê Thị Hồng Anh 21 0.00% 30/06/2022
Dương Văn Hưng 21 0.00% 30/06/2022
Dương Hữu Hiệu 21 0.00% 30/06/2022
Dương Thị Hà 10 0.00% 30/06/2022
Đào Văn Hồng 0 0.00% 29/11/2016
Trần Thị Tường Vi 0 0.00% 19/12/2016
Trần Đình Tương 0 0.00% 01/12/2022
Nguyễn Thủy Quyên 0 0.00% 01/12/2022
Phạm Thanh Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 01/12/2022