株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 900,021 36.00% 31/12/2021
CTCP Lốp Xe Việt 375,000 15.00% 31/12/2021
Đặng Quỳnh Tiên 219,213 8.77% 31/12/2021
Nguyễn Quỳnh Phương Thành viên HĐQT 146,812 5.87% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Toàn Thành viên HĐQT 96,001 3.84% 30/06/2022
Nguyễn Đoan Trang Thành viên HĐQT 62,422 2.50% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT 44,392 1.78% 30/06/2022
CTCP Giao nhận Vận tải Thuận Phong 20,000 0.80% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Oanh 15,254 0.61% 31/12/2019
Trần Tất Thành Phó Giám đốc 10,016 0.40% 31/12/2019
Trần Thị Ngọc Uyển 9,059 0.36% 31/12/2021
Nguyễn Trung Tuyến Phó Giám đốc 6,537 0.26% 30/06/2022
Đặng Thị Hương 5,492 0.22% 31/12/2019
Nguyễn Hải Thanh 3,341 0.13% 30/06/2022
Phan Thị Hằng Kế toán trưởng 1,072 0.04% 30/06/2022
Phan Thành Chung Thành viên Ban kiểm soát 500 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Trường 0 0.00% 31/12/2017
Trịnh Đăng Thuận 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Lương Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 31/01/2023
Lê Quang Bình 0 0.00% 31/01/2023