株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Vũ Thành Trung Tổng giám đốc 7,150,000 20.06% 30/06/2022
Lê Cao Hoàng Thành viên HĐQT 750,000 2.10% 30/06/2022
Đoàn Thị Thu Hoài Kế toán trưởng 450,000 1.26% 30/06/2022
Trần Bình Duyên Chủ tịch HĐQT 230,000 0.65% 30/06/2022
Vũ Thị Bích Liên 10,219 0.03% 30/06/2022
Trần Thị Thanh Tâm Thành viên Ban kiểm soát 183 0.00% 30/06/2022
Đỗ Văn Sáng 109 0.00% 30/06/2022
Dương Thị Ngọc Thành viên Ban kiểm soát 36 0.00% 30/06/2022
Phạm Hoàng Linh Thành viên HĐQT 0 0.00% 29/11/2022
Nhữ Thị Thu Trang Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Văn Cải Thành viên HĐQT 0 0.00% 29/11/2022