株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 1,274,064 31.54% 31/12/2021
Nguyễn Hoàng Anh 1,274,064 31.54% 22/12/2022
Nguyễn Hoàng Nam 193,500 4.79% 30/06/2022
Huỳnh Đức Trường 20,716 0.51% 31/12/2019
Nguyễn Văn Ánh Thành viên Ban kiểm soát 5,000 0.12% 22/07/2021
Khổng Thị Hà 3,462 0.09% 31/12/2020
Lương Thị Thủy 2,640 0.07% 30/06/2021
Nguyễn Văn Phàn 1,400 0.03% 30/06/2021
Trần Thị Bốn 1,320 0.03% 30/06/2021
Nguyễn Trọng Bảo 1,320 0.03% 30/06/2021
Nguyễn Công Chính 1,320 0.03% 30/06/2021
Phạm Minh Nhật 1,000 0.02% 30/06/2021
Nguyễn Thanh Hải 916 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bích Trâm Kế toán trưởng 0 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Linh 0 0.00% 29/01/2023
Trần Trọng Bình Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 29/01/2023
Tăng Vũ Giang Thành viên HĐQT 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Thị Thanh Trà 0 0.00% 11/08/2021
Nhữ Thị Việt Dung Thành viên HĐQT 0 0.00% 29/01/2023
Ngô Minh Hải Tổng giám đốc 0 0.00% 29/01/2023