株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Nguyễn Hoàng Linh Thành viên HĐQT 1,441,000 32.75% 08/11/2022
Nguyễn Thị Mạch 250,624 5.70% 10/06/2020
Đặng Thanh Tú 115,000 2.61% 30/06/2022
Tăng Thành Long 11,826 0.27% 31/12/2021
Phan Kim Yến 5,200 0.12% 31/12/2021
Đỗ Ngọc Cương Phó Tổng giám đốc 4,300 0.10% 31/12/2021
Lê Mạnh Hiệp 2,335 0.05% 17/02/2022
Lê Thị Hồng Vân 1,400 0.03% 31/12/2021
Võ Văn Lung Đại diện công bố thông tin 624 0.01% 30/06/2022
Đoàn Thị Minh Phương 530 0.01% 31/12/2021
Bùi Thị Lê 73 0.00% 31/12/2021
Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP 0 0.00% 13/02/2017
Võ Như Hùng 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Chí Trường 0 0.00% 31/12/2021
Tăng Thiên Đăng 0 0.00% 31/12/2021
Trần Thị Phương Hảo 0 0.00% 31/12/2021
Lý Thái Hải Phó Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 30/01/2023
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 17/01/2022
Phạm Thúy Quỳnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 30/01/2023
Ngô Thế Tráng Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 30/01/2023