株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 217,300 21.73% 31/12/2021
Trần Thị Thu Hằng 153,000 15.30% 23/12/2021
Đặng Trần Bảo Tín Thành viên HĐQT 103,020 10.30% 30/06/2022
Phạm Lê Tú Uyên 102,000 10.20% 23/12/2021
Đặng Hồng Thi 49,980 5.00% 30/06/2022
Doãn Hữu Đoàn Thành viên HĐQT 42,075 4.21% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hữu Thành viên HĐQT 42,075 4.21% 30/06/2022
Nguyễn Bích Ngọc Trưởng ban kiếm soát 17,850 1.79% 30/06/2022
Trần Nhật Tân 5,000 0.50% 30/06/2022
Trần Văn Thắng 3,500 0.35% 31/12/2018
Trần Trọng Tiến Phó Giám đốc 3,000 0.30% 30/06/2022
Lê Quang Dũng Kế toán trưởng 2,243 0.22% 30/06/2022
Nguyễn Nam Phóng 1,000 0.10% 31/12/2018
America LLC 100 0.01% 28/04/2021
Hoàng Minh Long 0 0.00% 21/12/2021
Hoàng Minh Sơn 0 0.00% 22/12/2021
Phạm Thủy Mai Ly 0 0.00% 22/12/2021
Đỗ Thị Phương 0 0.00% 28/01/2023
Trần Thị Thu Thủy Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 28/01/2023
Trần Công Thanh 0 0.00% 28/01/2023