株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Trần Xảo Cơ Chủ tịch HĐQT 3,484,000 10.11% 31/12/2019
Trần Tuấn Nghiệp Tổng giám đốc 1,776,840 5.16% 31/12/2019
Trần Tuấn Minh Giám đốc kỹ thuật 1,064,670 3.09% 31/12/2019
Trần Uyển Nhàn 700,000 2.03% 31/12/2019
Bùi Quang Hiệp Thành viên HĐQT 185,000 0.54% 31/12/2019
Khưu Kim Hòa Trưởng ban kiếm soát 155,600 0.45% 31/12/2019
Phan Văn Dũng 108,780 0.32% 31/12/2019
Trần An 30,000 0.09% 31/12/2019
Bùi Quang Hội 15,600 0.05% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thanh Loan Kế toán trưởng 11,200 0.03% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hoàng Vân Thành viên Ban kiểm soát 5,000 0.01% 31/12/2019
Phan Minh Tuấn 2,400 0.01% 31/12/2019
Khưu Thị Thanh Xuân 1,320 0.00% 31/12/2019
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 0 0.00% 07/10/2009
CTCP Đầu tư Hữu Liên 0 0.00% 12/12/2011
CTCP Hữu Liên Á Châu 0 0.00% 17/04/2013
CTCP Chứng khoán SBS 0 0.00% 20/04/2009
Phan Văn Thơm 0 0.00% 11/12/2009
Phạm Trần Ái Trung 0 0.00% 31/12/2014
Lưu Lang Phương 0 0.00% 14/06/2012