株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 18,860,238 74.21% 30/06/2022
Phạm Công Hương 18,208 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Văn Sơn Phó Giám đốc 4,341 0.02% 30/06/2022
Cao Bá Ái 3,561 0.01% 30/06/2020
Trần Mạnh Cường 3,101 0.01% 30/06/2020
Vũ Thị Minh Thanh Kế toán trưởng 1,621 0.01% 30/06/2022
Vũ Ngọc Thắng Thành viên HĐQT 1,421 0.01% 30/06/2022
Cao Việt Phương Phó Giám đốc 1,239 0.00% 30/06/2022
Trương Ngọc Linh Thành viên HĐQT 961 0.00% 30/06/2022
Đinh Trung Kiên Thành viên HĐQT 500 0.00% 30/06/2022
Trương Văn Chính 491 0.00% 30/06/2020
Trịnh Xuân Khoa Thành viên Ban kiểm soát 411 0.00% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Huyền 191 0.00% 30/06/2020
Phạm Công Đoàn 0 0.00% 31/12/2013
Nguyễn Văn Trịnh 0 0.00% 30/01/2023
Liêu Hồng Minh Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 30/01/2023
Mai Duy Ngọc 0 0.00% 31/12/2017
Trần Thị Ngạn Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 30/01/2023
Bùi Hữu Đăng 0 0.00% 30/01/2023