株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Lê Ngọc Ánh Phó Tổng giám đốc 15,417,675 34.74% 12/01/2023
Phạm Phúc Toại Chủ tịch HĐQT 8,319,200 18.75% 12/01/2023
Nguyễn Văn Được 3,108,113 7.00% 20/07/2022
Phạm Thị Thu Hiền 2,345,000 5.28% 12/01/2023
Phạm Thúy An Phó Tổng giám đốc 2,345,000 5.28% 12/01/2023
Phạm Hoàng Long Phó Tổng giám đốc 2,345,000 5.28% 12/01/2023
Lê Tấn Thiệt 1,437,570 3.24% 12/01/2023
Nguyễn Thị Bế 1,425,410 3.21% 12/01/2023
Phạm Thu Hằng 852,180 1.92% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Hoàng Long 150,000 0.34% 31/12/2021
Ngô Kinh Luân 79,500 0.18% 30/06/2022
Đỗ Thị Kim Hồng 8,300 0.02% 31/12/2018
Nguyễn Thị Trúc Kế toán trưởng 0 0.00% 21/07/2022
Đặng Thị Kim Nguyệt Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 06/02/2023
Lê Thị Ngọc Điền Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 20/07/2022
Nguyễn Văn Đức 0 0.00% 22/04/2022
Trần Ngọc Yến Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Tuấn Kiệt 0 0.00% 06/02/2023
Phạm Thị Hà 0 0.00% 31/12/2012
Lê Tuấn Kiệt 0 0.00% 07/05/2012